Plan- en projectontwikkeling

Projecten verdienen een doordacht fundament. Wij geven vorm aan plannen en plannen hun vorm. Op eigen initiatief voor eigen risico of in opdracht van derden? Onze afdelingen ‘planontwikkeling’ en ‘projectontwikkeling’ staan aan de wieg van diverse projecten. We werken dan ook succesvol samen met gemeenten, andere projectontwikkelaars en woningcorporaties.

Lokale en regionale expertise
Vanzelfsprekend toetsen we altijd de haalbaarheid van een project. Dat doen we aan de hand van bestemmingsplannen en ruimtelijke ordeningsprocedures. Met een lokale marktanalyse brengen we de financiële haalbaarheid in kaart.

  • Grondverwerving
  • Gebouwverwerving
  • Planontwikkeling
  • Herontwikkeling bestaande gebouwen
  • Technische uitwerking
  • Contractafwikkeling
  • Calculatie en prijsonderhandelingen
  • Verkoop en verhuur